Bergens natur
Halle-och Hunneberg är de västligaste belägna platåbergen i Västergötland. De skiljer sig från de andra bergen både i klimat och geologi. Nedanför branten är det lokala klimatet är ganska gynnsamt medan högplatåbergen har ett mycket svalare klimat, som speglas i växt-och djurliv. Närheten av bergen till kusten och till Vänern ger ett fuktigare  klimat än vad som är fallet på resten av bergen i Västergötland, där ett kontinentalt klimat ger dem varmare somrar och kallare vintrar.

Nedanför branterna finns en bård av lövskog, som sträcker sig runt stora delar av bergen.
Det är en skog med mångtusenåriga anor och en av Europas största relativt opåverkade ädellövskogar. Här finns bergens rikaste naturmiljöer, med växter som murgröna och myskmadra och fågelarter som stenknäck och nötkråka. Ingenstans i Sverige har man funnit så många av lövskogslandskapets utrotningshotade lavar som i skogen nedanför Halle- Hunnebergs branter.

Skogen längs platåernas kanter, randskogen, är också säregen. Mestadels är det en blandskog av tall och ek. Många av träden är mer än 200 år gamla. Skogen är präglad av den magra jordmånen och det speciella klimatet med hårda vindar. Platåerna är en mosaik av barrskogar och myrmarker på det karga diabasbergets grund. Älgstammen är tät och här finns också kronhjort. Odlingsmarkerna kring de gamla torpen ger ljus och omväxling i barrgrönskan.