Geologi
Halle- och Hunneberg vilar på en urbergsplatta av gnejs, ett 1500 miljoner år gammalt berg
som gradvis har slipats ner till en så gott som plan yta. Denna plana yta kallas också det subkambriska peneplanet och kan beskådas vid Nordkrokens badplats i Vargön samt vid Slättbergen i Trollhättan. För 600 miljoner år sedan befann sig berget under havsytan och vår kontinent fanns då på södra halvklotet i ett kallt och blåsigt hav med ganska lite liv. Den sand som slipats loss från berget samlades i tjocka lager på havsbotten och bildade den sandsten som kan beskådas i Byklev intill bilvägen där en markerad geologistig uppför berget, startar. Sandstenslagret är i medeltal 25 meter tjockt.

Nästa lager består av alunskiffer som i likhet med sandsten är en sedimentär bergart.
Den bildades på havsbotten för 450 miljoner år sedan då kontinenten befann sig vid ekvatorn. Havet var lugnare, varmare och mer rikt på liv. Det organiska material som föll till botten och bäddades in i lera, ombildades under syrebrist till fossil olja och gav berget dess svarta färg.
Här och var har kalkskal från havets djur ansamlats och bildar ett slags kalksten, orsten. Alunskiffer är även rikt på uran och är på andra håll i Västergötland föremål för intresse från kärnkraftsindustrin. Lagret med alunskiffer är i medeltal 25 meter i tjocklek.

Diabaslagret som ligger överst på Halle- och Hunneberg har en tjocklek av i medeltal 60 meter. En diabas (även kallad trapp) som är hård, sur och svårvittrad i motsats till de skånska diabaserna. Diabasen är en magmatisk bergart och kallas även för en gångbergart eftersom magman trängt upp i gångar i det befintliga berget. Detta skedde för 275 miljoner år sedan.
Och tack vare bergets hårdhet, så har det skyddat de underliggande mer lättvittrade bergarterna sandsten och alunskiffer. Hunneberg ingår i ett nätverk av globala referensprofiler för indelningen av geologiska lagerföljder där lagret från undre Ordovicium är markerat med en gyllene spik vid bergets östra sida. Ledfossilet är graptoliten Tetragraptus approximatus.
Hunnebergs lagerföljd är således en standardreferens för indelningen av alla andra sektioner i världen med likartade bergarter.