Ekoparken
Vid Vänerns sydspets avtecknar sig platåbergen Halleberg och Hunneberg som mörka siluetter mot himlen över Västgötaslätten. Halle- och Hunneberg har en storslagen och mytomspunnen natur som fascinerat besökare genom tiderna. För att bevara och utveckla bergens natur- och kulturvärden har Sveaskog valt att göra Halle-Hunneberg till ekopark. Förutom skogens betydelse för friluftslivet och människans välbefinnande finns det andra skäl till att Halle- Hunneberg blev en av Sveaskogs 36 ekoparker. Först och främst är det ett stort skogsområde i en del av landet där det är ont om just sådana områden. Halle-Hunneberg är idag Västsveriges enda ekopark. Det var i september år 2004 som kung Carl XVI Gustaf, på uppdrag av markägare Sveaskog, invigde parken. 

Unika skogsmiljöer
Här finns unika och biologiskt värdefulla skogsmiljöer. En del av dem är skyddade som naturreservat. I kombination med naturvårdssatsningar i ekoparken kan reservaten bli än
mer värdefulla för områdets växt- och djurliv. Ekoparken Halle-Hunneberg omfattar idag
drygt 6 700 hektar. För att bevara den biologiska mångfalden krävs olika metoder - alltifrån aktiv skötsel till orördhet. Genom en väl planerad naturvårdsskötsel kommer Sveaskog att återskapa tallnaturskogar och lövsumpskogar, frihugga ekar, restaurera våtmarker och återställa gamla torpmiljöer. På cirka hälften av ekoparkens produktiva skogsmarksareal kommer virkesproduktion att bedrivas, med hänsyn till natur-, kultur- och friluftsvärden. Ekopark Halle-Hunneberg omfattar cirka 4 800 hektar produktiv skogsmark.