Jonstorp

Jonstorp hette troligen tidigare Fogelmossen efter mossen med samma namn (nuvarande Jonstorpsmossen). Jonstorp har fått sitt namn efter en tidig nybyggare - Jon. Torpet är registrerat i jordeboken 1681, men kan vara hundratals år äldre.

Från boställe till naturvård

Torpet löstes in av Kronan 1830 som löneboställe åt kronojägaren i Högsäter. Kronojägarna avlönades på den tiden in natura och eftersom Högsäter gav för litet lades Jonstorp som arrende till bostället.

Kronojägaren tänkte tydligen driva jordbruket själv, eftersom husen revs 1845. Redan 1876 arrenderades torpet åter ut till en arrendator som uppförde nya hus under villkor att riva dem när han flyttade. Detta skedde ungefär vid sekelskiftet.

 

Det finns inga lämningar av boningshuset, som troligen låg där bilvägen nu går fram. Några grundrester av andra byggnader finns på slättbergen till höger om vägen. På en kulle längre väster ut finns en "kökkenmödding", sophög, med rester av husgeråd och en mängd slagg som tyder på att en smed kan ha bott på torpet.

 

Efter det att Jonstorp slutades att användas, tog skogen över och man planterade granskog på de gamla ängsmarkerna. De ekar som fanns på Jonstorp fick en allt trängre tillvaro, men år 2000 tog Vänersborgs Naturskyddsförening i samråd med Sveaskog, initativ till att rädda några av de mest utsatta ekarna. På drygt tre och en halv hektar skulle de värdefulla ekarna och övriga lövträden räddas och marken återställas till betesäng. En våtmark anläggs och genom dämning öppnas permanenta vattenytor där gräsmarksfloran allt mer övergår till våtmarksdito med grodor och insektsliv samt förhoppningsvis salamandrar.

 

Position: Lat. N 58 19 32.1 Long. E 12 30 27.1

 

Text: Torp och Stugor på Bergen, Strövtåg