Tunhems Ekhagar

Tunhems Ekhagar i Västra Tunhem är ett naturskönt kulturlandskap som till stor del har bevarats i sina huvuddrag från slutet av 1700-talet. På den kalkrika alunskiffer och sandsten som här löper ut i en avsats och höjer sig ett antal meter över den nedanför liggande Tunhemsslätten skapas förutsättningar för ett lummigt kulturlandskap med få motsvarigheter i landet. Området är 74 hektar stort och bildades år 1996 och skälen till reservatsbildningen var flera, men ett tungt vägande var att området är mycket vackert.

Eken

Namnet Tunhems Ekhagar berättar att eken intar en central ställning.

Här finns ett femtiotal månghundraåriga ekar. Invid Prästgården står den äldsta, som är mellan 800 och 900 år och kallas för Tunhemseken.

Ett så gammalt träd är hemvist för många organismer av skilda slag.

Det har konstaterats att inte mindre än 70 olika lavarter lever på den, där de beroende på olika krav på ljus och värme och andra faktorer, har inmutat sitt speciella område. Här finns också en mängd insekter som är direkt beroende den gamla eken. Flera av dem är "rödlistade", det vill säga EU ställer krav på att åtgärder skall vidtas för att deras miljö skall bevaras. Ett exempel är den sällsynta läderbaggen.

Kulturlandskapet

Naturen inom området är alltså bevarandevärd, men marken är också ett gammalt kulturlandskap som präglats av mänsklig odling i tusentals år och detta har satt sina spår. Gravhögar, domarringar, resta stenar och skålgropar vittnar om detta. Vid den senaste fornminnesinventeringen konstaterades också stora områden med så kallad fossil åkermark - mark som varit odlad för hundratals år sedan och där spår av denna odling syns ännu idag.

Tunhemsstigen

Västra Tunhems Hembygdsförening har iordningställt en vandringsled, Tunhemsstigen, som startar vid Hembygdsgården och går genom området. På vandringen passeras bl.a. Kyrkan, Kalkgrottorna, Alkärret (som aldrig torkar ut), Tunhemseken, Pästgården, Skvaltkvarnen, Ekhagarna och Gravfälten.