Grinnsjö Naturreservat

Reservatet som ligger inne på den centrala delen av Hunneberg omfattar de båda torpen Grinnsjö i norr och Fagerhult i söder samt mellanliggande skog och myrmark. De båda torpmiljöerna tillhör de mest värdefulla på bergen.

En rik flora

Med en rik slåttergynnad flora och förekomst av den sällsynta klockgentianan. Bland de slåttergynnade arterna finns t.ex. smörboll, jungfrulin, slåttergubbe, darrgräs och kattfot. Skogen består till stor del av ca 90-årig barrblandskog. I anslutning till torpen förekommer alm, lind, oxel, ask, ek och hästkastanj. De båda torpen omnämns första gången 1640. Det nuvarande husets timmerstomme vid Grinnsjö är troligen från 1700-talet. Från 1907 har Fagerhult fungerat som lunchplats i samband med de kungliga älgjakterna.