Öjemossarna

Mitt inne på Hunneberg ligger Öjemossarna, ett stort myrkomplex med en mosaik av öppna mosseytor, fastmarksholmar och hällmarker. 

På fastmarksholmarna finns några av Västsveriges äldsta tall- och granbestånd. Här har knappast något skogsbruk bedrivits och träden har därför kunnat uppnå mycket hög ålder. Det finns gott om riktigt grova tallar och granar här.

Vildmark

På Öjemossarna är känslan av vildmark och ödslighet påtaglig. Det ostörda läget gör att bergets älgar och kronhjortar gärna uppehåller sig i området. De många grova träden och torrakorna är utmärkta boträd för gammelskogens fåglar. Här finns t.ex. rödstjärt, enkelbeckasin, orre, fiskgjuse, sparvuggla, sångsvan och trana.

Skogsjärnvägen

Det finns rester av två banvallar över mossen. I samband med torvbrytningen och skogsbruket på Hunneberg anlades en järnväg för att transportera torv och timmer till Lilleskog. Järnvägen slutade vid kanten av berget, varifrån torven transporterades med linbana ned till järnvägen i Lilleskog. Längs den ena banvallen går i dag en vandringsled över mossen.

Vandringsled

Bergen är mycket lättillgängliga med åtskilliga vägar och stigar. Vandringsmöjligheterna är oändliga. En stig leder över Öjemossarna i

nord-sydlig riktning.